Emin Adanur "Sportif Başarısızlık Devam Ederse..." - Bursasporluyuz.org

galatasaray psv maç özeti MADDE 6 - (1) Öğrenciler yükümlü olmaları halinde katkı payı ya da öğrenim ücretini yatırmak suretiyle akademik takvimde belirtilen süreler içinde, eğitim-öğretim programında ilan edilen dersler arasından eğitim durumlarına uygun olanları, varsa ön koşulları da dikkate alarak seçer ve kayıt yaptırırlar. 3) Eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili Üniversite akademik takvimi, Fakültenin önerisi doğrultusunda, Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonu tarafından hazırlanır, Senato tarafından onaylanır ve ilan edilir. Bu teorik ve uygulamalı dersler, Fakülte Kurulunun önerisi ile Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir. 3) Fakülte programlarında yer alan dersler, bunların saat ve AKTS kredisi karşılıkları ile çift anadal ve yandal programlarının içerikleri ve ders seçme esasları bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, Fakülte Kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine Senato tarafından belirlenir. MADDE 12 - (1) Fakülte Kurulunun önerisi ve Eğitim-Öğretim Programları Koordinasyon Komisyonunun olumlu görüşü üzerine öğretimin yıllık, yarıyıllık, sınıf geçme veya ders geçme esaslı olması, Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre Senato tarafından belirlenir.

MADDE 5 - (1) Fakülteye kayıt yaptırabilmek için Milletlerarası Andlaşma ve Ek Protokol ile diğer ilgili mevzuata göre kayıt hakkını kazanmış olmak ve Senato veya Üniversite Yönetim Kurulunca tespit edilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde başvuruda bulunmak gerekir. 3) Fakülteye kayıt yaptırma hakkını kazanmış olan öğrenciler yeterli Fransızca seviyesine sahip olduklarını belgelemek ya da Fransızca hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamak zorundadır. MADDE 10 - (1) Üniversitede kayıtlı oldukları lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir lisans programında diploma alabilmelerine olanak sağlayacak çift anadal programlarının ve ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla oluşturulacak yandal programlarının açılması, içeriklerinin, kontenjanlarının ve öğrenci kabulü koşullarının belirlenmesi ile bu programlarda eğitim-öğretim ile başarı değerlendirmesi, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergelerde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 4) Üniversite içi programlar arası yatay geçişlerde uyulacak esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. 2) Lisans programına yatay geçiş yapılmasına ilişkin esaslar, kontenjanlar, öğrenci kabulü ve kayıtları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

2) Danışmanların görev ve sorumlulukları ile danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esaslar Üniversite tarafından çıkarılan yönergede belirlenir. MADDE 14 - (1) Fakültenin eğitim-öğretim programı ile eğitim planı, her yarıyılda öğrencilerin en az 30 AKTS kredilik ders alabileceği şekilde Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir. 3) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına yatay geçiş veya dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programlarından aldıkları ve başarılı oldukları derslerin intibakları Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümlerine göre yapılır. 3) Bu öğrencilerin gittikleri üniversitelerde hangi dersleri alacakları ve bu derslerin Fakültedeki karşılıklarının neler olduğu Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Seçimlik derslerin kotaları her yarıyıl başında Fakülte Kurulu tarafından belirlenir. Dikey geçiş yoluyla öğrenci alınacak programlar ve bu öğrenciler için ayrılacak kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde yürütülen kayıt, danışmanlık, geçişler, çift anadal, yandal, değişim programları, eğitim-öğretim, sınavlar, başarı değerlendirme sistemi, kayıt silme ve diplomalara ilişkin hükümleri kapsar. Söz konusu üniversitelerde takip ettikleri ders ya da derslerden başarısız olmaları halinde, bu öğrencilerin durumları Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve başarı durumları hakkında karar verilir. MADDE 11 - (1) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrenci değişim programları mevzuatı çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile yapılan anlaşmalarla belirlenen sayıdaki Fakülte öğrencilerinin, öğrenimlerinin bir ya da en fazla iki yarıyılını, bu üniversitelerden birinde söz konusu anlaşmalar uyarınca yapmasına karar verebilir. Her bir yarıyıl yetmiş öğretim gününden az olamaz. MADDE 17 - (1) Yarıyıl içi çalışmaları; ödev, laboratuvar/uygulama, araştırma/inceleme, kısa konu sınavı, sunum, ara sınav ve benzeri faaliyetlerin bütünüdür. Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi yarıyıl sonu sınav döneminden bir hafta önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilmek üzere Dekanlığa teslim edilir. 2) Ara sınavlar ve/veya ara sınav yerine geçen çalışmalar her ders için bir yarıyılda en az bir defa olmak üzere yapılır. Ancak geçen yılın verilerine bakarak bir değerlendirme yapılabileceğini kaydeden Zirve Dergileri Rehberlik Uzmanı İsmail Baran, "Geçen yıl İstanbul'da en düşük puanlı Anadolu lisesi olan Hadımköy Urfi Çetinkaya Anadolu Lisesi'nin puanı 333.383'tü. Bu puanı almak için 2006 OKS'de 53-54 civarında net yapmak yeterliydi. Anadolu liseleri arasında en yüksek puanlı okul olan Galatasaray Lisesi, birinci yerleştirmede en son 471.097 puanla öğrenci almıştı. Bu puanı almak için yaklaşık 92 net yapmak gerekiyordu. Mesela 2006 OKS'de 25 net matematik, 21 net fen bilgisi, 22,33 net Türkçe, 23,67 net sosyal bilgiler olmak üzere toplamda 92 net ile bu okul kazanılabiliyordu." şeklinde konuştu.

Diğer Yazılar